ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชื่อ - สกุลโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศPEARNAN BOONLIAMBrighton College International School, Bangkok
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1MONZPORN LEELAKAJONJITStover School, Devon
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2MONCHIDA SUKONTAMAN
Ruamrudee International School, Bangkok
รางวัลชมเชยSIRAPASSORN JHONRALEECHANCHAISatit Pattana Secondary School, Bangkok
รางวัลชมเชยTANIYA VITAVASKARNVEJYothinburana School, Bangkok
รางวัลเรียงความยอดเยี่ยมLILLADA JARERNSIRIPORNKUL Demonstration School of Khon Kaen University
Secondary School
รางวัล Popular VoteMONCHIDA SUKONTAMANRuamrudee International School, Bangkok
รางวัล Popular ViewKANNAPIN SIRATHANANONTPanyarat High School, Bangkok
รางวัล Popular ViewSIRAPASSORN JHONRALEECHANCHAISatit Pattana Secondary School, Bangkok
รางวัล Popular ViewPEARNAN BOONLIAMBrighton College International School, Bangkok
รางวัล Popular ViewTANIYA VITAVASKARNVEJYothinburana School, Bangkok
รางวัล Popular ViewARISA PHUTTHAPHITHAKWONGPunjadee School, Chaiyaphum

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อสำหรับการส่งมอบโล่รางวัล เงินรางวัล และใบประกาศนียบัตร ภายในเดือนมกราคม 2565 และขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

เวลากิจกรรม
08.30 - 09.00ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
09.00 - 09.30ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.30 - 09.40กล่าวเปิดงาน โดย ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
09.45 - 10.30การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 1 (Semi-Final Round)*
10.30 - 11.00พัก
11.00 - 12.00การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 1 (Semi-Final Round)* (ต่อ)
12.00 -12.45พักกลางวัน
12.45 - 14.45การแข่งขันชิงชนะเลิศรอบที่ 2 (Final Round)**
14.45 - 15.30พัก
15.30 - 16.00ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร***

*ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ได้รับทางอีเมล

**ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ได้รับล่วงหน้า 15 นาที ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้อง Breakout Room ผ่านโปรแกรม Zoom

***ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการติดต่อจากหลักสูตรเพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตรภายหลังการจัดงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

Applicant IDFirst Name - Last NameSchool
Y21BBT01PEARNAN BOONLIAMBrighton College International School, Bangkok
Y21BBT02MONZPORN LEELAKAJONJITStover School, Devon
Y21BBT03PRONADIS JANBUMRUNGSurasak Montree School, Bangkok
Y21BBT04TANIYA VITAVASKARNVEJYothinburana School, Bangkok
Y21BBT06THANAWADI YUTTHAPHATSAKTriamudomsuksanomklao School, Bangkok
Y21BBT07KANNAPIN SIRATHANANONTPanyarat High School, Bangkok
Y21BBT08PHAKHAON SOMSUWANShrewsbury International School, Bangkok
Y21BBT09PIYAPACH SUTTIWANICHPibulwitthayalai School, Lopburi
Y21BBT10PAWAT BOONYALUGPatumwan Demonstration School, Bangkok
Y21BBT11NATTANIT SAIMALASaint Joseph Convent School, Bangkok
Y21BBT12LILLADA JARERNSIRIPORNKULDemonstration School of Khon Kaen University Secondary School, Khon Kaen
Y21BBT14MARISSARA JONGNARANGSINSarasas Ektra School, Bangkok
Y21BBT15SIRAPASSORN JHONRALEECHANCHAI Satit Pattana Secondary School, Bangkok
Y21BBT17MONCHIDA SUKONTAMANRuamrudee International School, Bangkok
Y21BBT19ARISA PHUTTHAPHITHAKWONGPunjadee School, Chaiyaphum
Y21BBT20NATTHAPAT CHITTHIANGSingapore International of Bangkok, Bangkok
Y21BBT21INTHIYAPHA BOONCHAROENSOMBUTInternational Community School, Bangkok
Y21BBT22VORRAPOL SAKULROMPHOCHAIAssumption College, Bangkok

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับอีเมลยืนยันและหัวข้อในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Semi-Final Round) ผ่านทางอีเมลภายในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

การแข่งขันรอบชิงชนะแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อโปรแกรม Zoom และอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิด ไม่มีเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอก และต้องไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในห้องนั้นตลอดการแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถสื่อสารโปรแกรม Zoom ผ่านไมโครโฟนได้
 3. ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อโปรแกรม Zoom จำนวน 2 อุปกรณ์ และจำเป็นต้องเปิดกล้องตลอดการแข่งขัน จำนวน 2 มุมมอง ดังนี้
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรแกรม Zoom กล้องตัวที่ 1 มุมมองครึ่งตัวด้านหน้าของผู้เข้าแข่งขัน
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรแกรม Zoom กล้องตัวที่ 2 มุมมองด้านหลังของผู้เข้าแข่งขันแบบมุมกว้างและเห็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อโปรแกรม Zoom กล้องตัวที่ 1

กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรแกรม Zoom เพียงอุปกรณ์เดียวหรือมีข้อจำกัดด้านความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้เข้าแข่งขันต้องตั้งกระจกขนาดใหญ่ (ขนาดกระจกมากกว่าขนาดกระดาษ A3) ด้านหลังผู้เข้าแข่งขันแบบมุมเฉียงทดแทนมุมมองกล้องตัวที่ 2

BBTech Speech Contest 2021

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งเรียงความเพื่อคัดเลือกเข้าประกวด BBTech Speech Contest 2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้รับทราบและมองเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อชีวิตประจำวันและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และการศึกษาต่อ ตลอดจนใช้เป็นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อชีวิตประจำวันและสังคม
 3. เพื่อคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและขั้นตอนการสมัคร

ผู้เข้าสมัครต้องเป็นนักเรียนสัญชาติไทย ชั้น ม.5 – ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาชีววิทยา

ผู้เข้าสมัครต้องส่งเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 400 words ในหัวข้อดังนี้

หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติและเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)
 2. สำเนาผลการเรียน (Transcript) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงผลการเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยา
 3. ไฟล์ MS Word เรียงความภาษาอังกฤษ แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt ความยาวไม่เกิน 400 words ตามหัวข้อที่กำหนด
 4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน

กิจกรรมกำหนดการ
ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมเรียงความภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 9 ธันวาคม 2564
วันประกวดรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.
รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00 น.
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
(Semi-Final Round)
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดให้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ชิงชนะเลิศ รอบที่ 2
(Final Round)
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดโดยมีเวลาเตรียมตัวที่จำกัด
การตัดสินรางวัลรวมคะแนนจากผลการแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบที่ 1 และรอบที่ 2

รางวัลและสิทธิประโยชน์

รางวัลของรางวัลเกณฑ์รางวัล
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 3
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 4 และ 5
รางวัลเรียงความยอดเยี่ยมเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเรียงความรอบคัดเลือกสูงสุด
รางวัล Popular Voteเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการเลือกจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ
สูงสุด (การแข่งขันในรอบ Semi-Final)
รางวัล Popular Viewเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่มีจำนวนผู้ชมสูงสุดระหว่างการแข่งขัน
(การแข่งขันในรอบ Semi-Final และรอบ Final)
ผู้เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตรพร้อมสิทธิพิเศษ*

*ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนพิเศษในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 – 2566