BBTech Speech Contest 2023

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งเรียงความเพื่อคัดเลือกเข้าประกวด BBTech Speech Contest 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้รับทราบและมองเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อชีวิตประจำวันและสังคม นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และการศึกษาต่อ ตลอดจนใช้เป็นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะ ความคิด และการพูด ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อชีวิตประจำวันและสังคม
 3. เพื่อคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันและขั้นตอนการสมัคร

ผู้เข้าสมัครต้องเป็นนักเรียนสัญชาติไทย ชั้น ม.5 – ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาชีววิทยา

ผู้เข้าสมัครต้องส่งเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 400 words ในหัวข้อดังนี้

หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติและเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)
 2. สำเนาผลการเรียน (Transcript) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงผลการเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยา
 3. ไฟล์ MS Word เรียงความภาษาอังกฤษ แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 pt ความยาวไม่เกิน 400 words ตามหัวข้อที่กำหนด
 4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ

ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

หัวข้อเรียงความรอบคัดเลือก

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 11–26 ตุลาคม 2566

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน

กิจกรรมกำหนดการ
เปิดรับสมัครวันที่ 11 – 26 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
(Semi-Final Round)
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดให้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ชิงชนะเลิศ รอบที่ 2
(Final Round)
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดโดยมีเวลาเตรียมตัวที่จำกัด
การตัดสินรางวัลรวมคะแนนจากผลการแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบที่ 1 และรอบที่ 2

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [แผนที่]

เวลากิจกรรม
09.30 – 10.00ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
09.30 – 10.00รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.05พิธีเปิด โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (วีดิทัศน์)
10.05 – 10.15การชี้แจงรูปแบบและกติกาการแข่งขัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
การแนะนำคณะกรรมการการตัดสินและผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
10.15 – 11.30การแข่งขันรอบ Semi-Final
ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดโดยมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า 1 สัปดาห์
11.30 – 12.30รับประทานอาหารกลางวัน
12.15ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องเก็บตัว
12.30 – 13.45การแข่งขันรอบ Final
ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นเวลา 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนดโดยมีเวลาเตรียมตัวที่จำกัด
13.45 – 14.30รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.00การประกาศรางวัลและพิธีมอบรางวัล

รางวัลและสิทธิประโยชน์

ประเภทรางวัลรางวัลทุนการศึกษาเกณฑ์การตัดสินรางวัล
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมพิเศษ ระยะเวลา 4 ปีการศึกษาผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมพิเศษ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมพิเศษ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 3
รางวัลชมเชย
(2 รางวัล)
เกียรติบัตรทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมพิเศษ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนในรอบชิงชนะเลิศสูงสุดลำดับที่ 4 และ 5
รางวัลเรียงความยอดเยี่ยมเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเรียงความรอบคัดเลือกสูงสุด
รางวัล Popular Voteเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการเลือกจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ
สูงสุด (การแข่งขันในรอบ Semi-Final)
ผู้เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ

เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเท่านั้น
 2. เรียงความที่ตรวจสอบพบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) หรือตรวจพบว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์จะไม่ได้รับการคัดเลือก
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศถือว่าสละสิทธิ์รางวัลและถือว่าสละสิทธิ์การได้รับคะแนนพิเศษในการคัดเลือกเข้าศึกษา
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประกาศรางวัลถือว่าสละสิทธิ์รางวัล
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลเงินสดจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด